Меню

Правила и условия

ПРЕДМЕТ

1. Тези общи условия уреждат отношенията между „Хенитом“ ЕООД  /JarSandanski/  и потребителите на неговата интернет страница – интернет магазин /сайта/.
 
ДАННИ ЗА ФИРМАТА

2. „ХЕНИТОМ“ ЕООД /JARSandanski/ е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, с
ЕИК: 101759695,
ДДС номер: BG101759695,

адрес на управление: България, област Благоевградска, град Сандански 2800, ул. Иван Рилски 6,
МОЛ: Тома Проданов,
банкова сметка IBAN: BG41UNCR70001500010145 лева (BGN), банков Код BIC: UNCRBGSF „Уникредит Булбанк“ АД,

3. „JarSandanski“ е запазена търговска марка на “Хенитом” ЕООД и е нейна собственост. JarSandanski администрира интернет страниците www.jarcsandanski.com.

4. Връзка с JarSandanski се осъществява освен на посочения по-горе адрес и на телефони: +359 74631183 или на електронен пощенски адрес /имейл/: henitom@jarsandanski.com

 
ОБЩИ ДЕФИНИЦИИ

5. По смисъла на настоящите общи условия понятията по-долу имат следното значение:
a. Сайт – интернет страниците, прикачени към домейните www.jarsandanski.com.
b. Клиент - Всяко лице, което не е служител на JarSandanski и използва интернет страниците, описани по-горе, по какъвто и да е начин.
c. Акаунт - елемент от сайта, състоящ се от имейл, парола, име и телефон, с който всеки клиент се идентифицира и който позволява само на този клиент да прави Поръчка, както и да достига до ограничени части на сайта, където са достъпни допълнителни услуги и историята на някои от действията му.
d. Поръчка - заявка от клиента, чрез която той заявява намерението си да закупи стоки или услуги от сайта.
e. Каталог – списък от елементи /стоки и услуги/, намиращи се на сайта и представляващи основното негово съдържание, до които клиентите имат свободен достъп.
f. Стока / Услуга – елемент от каталога, намиращ се на сайта, който представлява предмет на договора за покупко-продажба.
g. Договор - всеки договор, сключен от разстояние между JarSandanski и клиент за покупко-продажба на стоки и/или услуги от сайта, в следствие от подадена от клиента Поръчка. Настоящите общи условия са неразделна част от този договор. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.
h. Съдържание - Цялата информация на сайта, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство; Съдържанието на всяка информация, изпращана от клиента на Продавача и обратното; Информацията, свързана с продукти, услуги, такси, приложими от трети лица, с които JarSandanski има сключен партньорски договор под някаква форма.
i. Бюлетин, Брошура, Съобщение - информационни средства, касаещи продукти и/или услуги в търговските обекти и/или сайта на партньорската мрежа и/или JarSandanski, без обвързване с предоставената информация.
j. Плащане - събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга.
k. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

6. Общите условия определят правила, при спазването на които Клиентът може да използва сайта и неговото съдържание, в случаите когато не е налично друго валидно споразумение между него и Продавача.
7. Общите условия са задължителни за всички клиенти на сайта. Използването му означава, че клиентът се е запознал внимателно и се е съгласил с тях при всяко негово използване.
8. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно и по всяко време от JarSandanski. Тези промени влизат в сила незабавно след публикуването им на сайта.
9. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава изричното си съгласие за сключване на договори от разстояние в следствие на направена от него Поръчка.
10. JarSandanski си запазва правото да прекрати или откаже регистрация на клиент, едностранно по свое усмотрение, без да дължи каквито и да е неустойки или обезщетения за това.
11. Възможността за поръчка е валидна само за територията на Р. България и само за лица навършили 18 годишна възраст. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на акаунт Клиентът декларира, че е пълнолетен (навършил 18 годишна възраст).
12. JarSandanski уточнява, че изображенията (статични/динамични презентации и т.н.) на продуктите имат информативен характер и е възможно доставените продукти да се различават от изобразените, поради технически грешки, промяна на характеристиките, дизайна или ревизията им. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия. Актуална информация за всяка от стоките е налична на интернет страницата на нейния производител. Клиентът е длъжен да провери на интернет страницата на съответния производител какви са външният вид и габаритните размери на всеки продукт, ако тези характеристики имат съществено значение за него.
13. Характеристиките, описанията и цените на стоките / услугите на сайта могат да съдържат грешки и да бъдат променяни по всяко време. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия, но е длъжен да ги отстранява своевременно, ако такива му бъдат посочени от Клиент.
14. JarSandanski си запазва правото да прави промени по сайта, неговата структура и функции без предварително известяване на клиентите.
15. JarSandanski не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на сайта, поради технически причини.
16. JarSandanski си запазва правото да публикува рекламни карета /банери/ от всякакъв вид и/или връзки, на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.
17. Всички стоки, включително тези в промоция, се продават и доставят до изчерпване на наличните количества в склада на Продавача, дори това да не е изрично отбелязано на сайта.
18. Възможно е сайтът да съдържа линкове /връзки/ към други сайтове, като JarSandanski не носи отговорност за съдържанието и политиките на тези сайтове.
19. Продавачът и клиентът се съгласяват, че електронната комуникация помежду им, в това число и използването на конкретен акаунт, има силата на саморъчен подпис в отношенията между тях.
20. Продавачът не начислява допълнителни разходи за използване на средството за комуникация от разстояние за сключване на договора.
21. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта е недействителна или неприложима към конкретен договор, независимо от причината за това, от това не произтича недействителност или неприложимост на останалите разпоредби.


ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

22. Договорът за продажба от разстояние на стоки и/или услуги се счита сключен от момента на приемане от Продавача на изпратената от Клиента поръчка. За приемането на поръчката Клиентът дава срок от една седмица от изпращането на същата. Ако в рамките на този срок клиентът не получи потвърждение, същата се счита за отказана или не получена, а договорът не е сключен. Във всички случаи, когато Продавачът е издал касова бележка и/или фактура, или е получил плащане по банков път, договорът се счита сключен.
23. Продавачът уведомява клиента по телефон или имейл за регистрирането на поръчката.
24. При всички случаи, в които поръчката е регистрирана и клиентът е получил потвърждение за това, същият дължи плащане в пълен размер, което се договаря за всяка отделна поръчка – изцяло предварително, частично предварително с плащане на остатъка при получаване или изцяло при получаване на стоката и/или услугата.
25. Всички стоки и услуги в каталога на сайта имат конкретно определен статус. За стоките / услугите със статус различен от „налично в централен склад” Продавачът си запазва правото при невъзможност за доставка или внос по заявка да се откаже частично или изцяло от договора, като в този случай дължи само и единствено връщане на получените суми, без разноски за клиента.
26. Когато складовата наличност на определен артикул се окаже недостатъчна за изпълнение на всички постъпили поръчки се прилага правилото по предходната точка 25.
27. Предоставената информация от клиента, както и настоящите общи условия са неразделна част на Договора от разстояние.


ПОЛИТИКА ЗА ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

28. Достъпът до сайта за регистриране на акаунт и създаване на поръчка е позволен на всеки клиент. Клиентът носи отговорност за верността на предоставените данни и за спазване от негова страна на особените изисквания на закона във връзка със сключването на гражданскоправни договори.
29. JarSandanski може да ограничи достъпа до поръчки, стоки, услуги, платежни методи и други на който и да е клиент, по свое усмотрение без предварително предупреждение или известие. JarSandanski не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът търпи или може да претърпи в резултат на това решение.
30. Всеки клиент може да има само един акаунт на сайта. Не се допуска един акаунт да се споделя между няколко клиенти, като отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от клиента.
31. Всички цени на сайта са обявени в лева (BGN) с включено ДДС.
32. Цената на продукт не включва цената за доставка и дължимите такси при плащане. Като във всички случаи преди завършването на поръчката JarSandanski ще посочи на сайта стойността на допълнителните разходи, които клиентът трябва да заплати.
33. Възможно е след закупуването на стока или услуга JarSandanski да поиска по имейл на клиента Рецензия, относно закупената стока или услуга.
34. Цените на сайта, задраскани с линия, посочват старата цена на стоката в магазина. Тези цени имат информативен характер и нямат отношение към действително дължимата цена.
35. При представянето на стоките и услугите JarSandanski си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и други), които може да не са включени в цената на продукта. В такива случаи описанието на продукта съдържа включените в комплекта продукти и всеки невключен в същото описание продукт се счита, че съответно не е включен в комплекта.
36. JarSandanski си запазва правото да променя цените на стоките и услугите по всяко време, без предварително да известява за това клиентите.
37. Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в момента на поръчката в рамките на складовите наличности и/или за периода на промоционалния период, ако има такъв. Всякакви промени в цените, настъпили след приемането на поръчка, не се отнасят до нея.
38. JarSandanski не гарантира наличността на никой продукт и/или услуга, който може да бъде закупен от сайта, преди да потвърди същата на клиента писмено или по телефон, че поръчката е изпълнена и предадена за доставка.
39. JarSandanski може по своя преценка да издава кодове за отстъпка. Стойността, обхвата и периода на валидност се определят едностранно от JarSandanski.


ПОРЪЧКА

40. Клиентът може да прави поръчка на сайта чрез добавянето на предлаганите стоки и услуги в количката за покупки, следвайки указанията и стъпките в сайта, за да завърши и изпрати поръчката.
41. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима в процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката.
42. Незавършените поръчки не водят до регистриране на поръчка.
43. Стоките и услугите са достъпни в рамките на стоковите наличности и могат да бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличностите.
44. Наличността на всеки продукт е обозначена чрез легенда за удобство на клиента. JarSandanski си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефона или e-mail, в момента на обработка на поръчката.
45. JarSandanski не носи отговорност за спазване на сроковете на доставка за продуктите, които са обозначени, че са с доставка само чрез заявка или с доставка за определен период и не са налични в склада на дружеството. Информацията за наличността в централен склад се отнася за централния офис - JarSandanski Сердика.
46. До момента на доставка Продавачът може да откаже да изпълни частично и/или изцяло направена поръчка, когато доставката се окаже невъзможна по обективни причини, или поради пороци по закон в сключения договор, като предварително уведоми за това клиента. В такива случаи доставчикът е длъжен да възстанови платените от клиента суми, ако има такива, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за същия, след което договорът се счита прекратен и страните по него нямат други задължения една към друга.
47. С изпращането на поръчката клиентът дава право на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.
48. В случай, че се наложи промяна в сроковете за доставка или в съдържанието на направена поръчка или в други условия по договора, служител на JarSandanski се свързва с клиента по телефон или e-mail за да го уведоми. В такъв случай клиентът има право да се откаже от договора или да потвърди поръчката. И в двата случая Продавачът не носи отговорност за вреди извън отговорността за връщане на заплатените суми.
49. Извън хипотезата на чл. 48 по-горе, клиентът може да откаже направена поръчка до момента на доставката на стоката. Това може да стане през личния акаунт от момента на регистрация на поръчката до започването на изпълнението ѝ и/или на телефони: +359 14631183 или на имейл адрес: henitom@jarcomputers.com. В тези случаи Продавачът възстановява изцяло заплатените от клиента суми, ако има такива, по същия начин, по който е извършено плащането, без разноски за клиента. Клиентът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи и договорът се счита за развален.
ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И ОТКАЗВАНЕ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 
50. Право на отказ от сключения договор имат само тези клиенти, които имат качеството Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.
51. Съгласно договора за дистанционна продажба всеки клиент, който има качеството потребител, може да върне продукта при ненарушен търговски вид без да посочва обективна причина за рекламация в срок от 15 дни, считано от датата на получаване на стоката или от датата на сключване на договора - при договор за услуги. Когато клиентът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която клиентът приеме последната стока, като транспортните разходи за връщане на стоката са задължение на клиента.
52. Други основания за разваляне на договора от разстояние от страна на клиента са:
52.1. Наличие на съществено функционално несъответствие с описанието на стоката, налично на сайта. В този случай клиентът има право на избор между възстановяване на сумата или замяна на стоката с друга с различна марка или модел и корекция на разликата в цената. Разходите за връщане на стоката се поемат от Продавача.
52.2. Объркана стока при доставката. Ако клиентът установи, че стоката, която е доставена от куриера е различна от тази, която е поръчал, той може да я върне на куриера, за да му бъде изпратена коректна такава. Разходите за доставка се поемат от Продавача.
53. Клиентът е длъжен да информира Продавача за своето намерение да върне закупените стоки или да се откаже от договора от разстояние, като заяви решението си недвусмислено в рамките на посочения срок. За да упражни правото си на отказ, клиентът трябва да използва  следната заявка за връщане.
54. При проблем със закупените стоки клиентът може да се свържете с Продавача на телефони: +359 74631183 : henitom@jarcomputers.com
55. Стоките следва да бъдат върнати в централният офис на JarSandanski: гр.Сандански, бул. Свобода 5, партарен етаж с опция за преглед, за да може да бъдат прегледани както следва: състоянието им, серийни номера и съответствие с условията на връщане. Моля да имате предвид, че стоки изпращани до офис на куриерски фирми Еконт Експрес и Спиди и няма да бъдат приемани, защото там не могат да бъдат преглеждани адекватно.
56. В случай, че клиентът упражни правото си на отказ, доставчикът е длъжен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако клиентът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това доставчика.
57. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата до получаването на продадените стоки.
58. Възстановяването на сумата се извършва по банков път на сметката посочена в заявката за връщане или на каса в централния офис на JarSandanski. Ако плащането е направено с банкова карта, сумата се връща по картата, от която е направено плащането.
59. Ако клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние, той трябва да изпрати или предаде стоките обратно на JarSandanski без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на JarSandanski преди изтичането на 14 дневния срок.
60. Клиентът носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.
61. При упражнено право на отказ от договора от разстояние, клиентът се задължава да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.
62. В случай, че поръчана и предварително платена стока и/или услуга от клиента не може да бъде доставена от Продавача, то последният ще информира клиента за това и ще възстанови платената сума, в срок от 14 дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която клиентът е изразил желанието си за разваляне на договора.
63. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:
63.1. за стоки и услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Продавачът не е в състояние да контролира;
63.2. за стоки, изработени и/или преработени съобразно изискванията на клиента или по негова индивидуална поръчка;
63.3. за стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
63.4. за консумативи, батерии, канцеларски материали, разпечатани от клиента; за принтери с разпечатани консумативи от клиента;
63.5. за аудио и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани и/или активирани и/или регистрирани от потребителя;
63.6. за стоки, чиято гаранция е била регистрирана в сайта на производителя;
63.7. когато клиентът изрично е поискал от Продавача да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка. Когато при такова посещение Продавачът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от клиента, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага само за тези допълнителни услуги или стоки;
63.8. когато не е изпълнено условието при поръчани повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт да е разпечатана, а останалите да бъдат върнати на Продавача запечатани;
63.9. при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;
63.10. при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;
63.11. за стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
63.12. за стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
63.13. предоставяне на услуги, транспорт на стоки, отдаване под наем, развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение.  
64. Условия за връщане или замяна:
64.1. Всички стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка с прилежащите аксесоари и документи;
64.2. Стоката трябва да бъде в оригинална опаковка и пълна окомплектовка: аксесоари, дискове, ръководства, транспортна опаковка, оригинална гаранционна карта и всички документи, с които е била доставена;
64.3. Стоката трябва да бъде без следи от употреба, драскотини, наранявания, охлузвания, със защитни найлонови покрития, ако е имало такива и други външни белези;
64.4. Опаковката трябва да е здрава, да не е разкъсана, надраскана или повредена;
64.5. Ако стоката е била придружена с подарък, трябва да се върне и подаръка;
64.6. Ако стоката е с модифициран или изтрит софтуер, следва да бъде възстановен до фабричния инсталационен вид.
65. Ако стоката бъде върната в състояние, в което не може да бъде продадена като нова, Продавачът си запазва правото да изиска такса за привеждането ѝ в началния ѝ вид (ако е възможно) или за покриване разликата в цената, получила се при продажбата на стоката като втора употреба, или по избор на клиента да му достави стоката обратно за негова сметка.


ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

66. Цените на стоките и услугите са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
67. Цената и начинът на плащане са посочени във всяка поръчка.
68. Обикновено начините на плащане, които предлага JarSandanski са: в брой, с карта, банков превод, наложен платеж с пощенски паричен превод. Така също на изплащане с БНП Париба Лични финанси, UniCredit Consumer Financing, TBI Bank и други.
69. JarSandanski издава фактура и/или касов бон за всяко плащане по поръчка, чрез която клиентът си е купил стока и/или услуга. Клиентът се съгласява да получи фактурата/касовия бон физически заедно със стоката, както и по електронен път на e-mail, посочен от клиента в акаунта му или чрез качването ѝ в самия акаунт на клиента. При начин на плащане наложен платеж с пощенски паричен превод куриерската фирма издава разписка за пощенски превод, който е признат от закона документ заместващ касовата бележка.
70. Ако клиентът желае фактура, е длъжен да предостави всичката необходима информация в съответствие с действащото законодателство за издаването ѝ. В противен случай JarSandanski издава само касов бон. При начин на плащане наложен платеж с пощенски паричен превод JarSandanski издава фактура на физическо лице с данните от акаунта или с предоставените данни за фактура.
71. За правилното съставяне на фактура, клиентът е длъжен да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в поръчката, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна. Клиентът носи цялата отговорност за верността на предоставените данни.
72. Клиентът се съгласява да извърши плащане съгласно избрания от него начин и съгласно договореното при сключване на договора от разстояние и според условията между клиента и съответния доставчик на платежни услуги.
73. Клиентът се съгласява, че Продавачът има право да изисква и приема авансово плащане за сключените с клиента договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
74. В случай, че JarSandanski не получи плащане съгласно избрания от клиента начин и в договорените срокове преди изпълнение на поръчката, тя се счита отказана от клиента.